Even geduld aub..
Busy loader

Algemene Voorwaarden

Begripsbepalingen geleverde artikelen.

Voorwaarden                 : deze Algemene Voorwaarden waarvan TemaTurn de gebruiker is.

Klant                                    : de natuurlijke- of rechtspersoon die met TemaTurn een Overeenkomst heeft gesloten. Waar in deze voorwaarden de mannelijke vorm is gebruikt dient tevens de vrouwelijke vorm te worden gelezen

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TemaTurn zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van

1.1                 Overeenkomst             : een overeenkomst tussen TemaTurn BV (hierna te noemen TemaTurn) en een Klant ter zake van één of meer door TemaTurn de gesloten koopovereenkomst.

1.2                 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3                 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TemaTurn worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TemaTurn ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4                 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.5                 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6                 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

1.7                 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.8                 Voor het geval een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving of anderszins met dwingend recht, dan heeft deze wetgeving voorrang, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

1.9                 Indien één of meerdere bepalingen in Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TemaTurn en Klant zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1                 Alle aanbiedingen van TemaTurn zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. TemaTurn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2                 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door TemaTurn. TemaTurn is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TemaTurn dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3                 Zodra Klant bij TemaTurn een bestelling heeft geplaatst ontvangt Klant via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt Klant een overzicht van de bestelde artikelen, inclusief de verzendkosten.

2.4                 Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door TemaTurn schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt TemaTurn zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.

2.5                 Indien Klant een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de met TemaTurn gesloten overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is Klant van rechtswege in verzuim. Als dan heeft TemaTurn het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat TemaTurn tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan TemaTurn verder toekomende rechten.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1                De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. TemaTurn kan de prijzen van de artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment al zijn geplaatst. De administratie van TemaTurn wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.

3.2                TemaTurn kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3                Betaling dient plaats te vinden door vooruitbetaling. Na het plaatsen van de order maakt de klant het totaalbedrag inclusief verzendkosten over naar TemaTurn. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt. Aan de bestelling van de klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van TemaTurn. Bij afhalen van de order kan contant worden afgerekend

3.4                Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.5                Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien TemaTurn zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II, onverminderd de bevoegdheid van TemaTurn om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.6                Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is TemaTurn gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.7                Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na schriftelijke mededeling van de prijsverhoging door TemaTurn.

3.8                                        Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor de klant.

Artikel 4. Levering

4.1                TemaTurn streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling per pakketpost ter bezorging aan te bieden, mits op voorraad. Hiertoe is TemaTurn echter niet verplicht.

4.2                TemaTurn is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, danwel opzet van de zijde van TemaTurn.

4.3                De uiterste leveringstermijn is 60 dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan TemaTurn kan worden toegerekend. Bij bestelling van door TemaTurn te leveren goederen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te orden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres van de klant.

4.4                Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. TemaTurn zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

4.5                Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt de klant vooraf ingelicht. Klant heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1                 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de klant al wat deze op grond van enige overeenkomst aan TemaTurn verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van aflevering op de klant over.

Artikel 6. Reclames en afkoelingsperiode

6.1                 Klant heeft de verplichting om de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient de klant uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan TemaTurn te melden.

6.2                 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

6.3                 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TemaTurn de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

6.4                 Indien de klant een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan TemaTurn te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Op deze ontbinding van de overeenkomst kan alleen aanspraak worden gemaakt wanneer het artikel en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren en niet gedragen of gewassen zijn. De door TemaTurn reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding en het retour ontvangen artikel terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de klant.

6.5                 TemaTurn behoudt het recht om geretourneerde artikelen (binnen of buiten de herroepingsperiode van 7 werkdagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel is gedragen of gewassen, de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, gebruikt of door toedoen van de klant is beschadigd.

6.6                 Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij TemaTurn melding gemaakt te worden van de naam van de klant, de reden voor de retournering en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

6.7                 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

6.8                 Van retourzending zijn uitgesloten:

·          Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt en/of duidelijk zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant,

·          Producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

·          Producten waarvan de verzegeling is gebroken.

Artikel 7. Communicatie

7.1                 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en TemaTurn, dan wel tussen TemaTurn en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en TemaTurn, is TemaTurn niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TemaTurn.

7.2                 TemaTurn correspondeert met een klant door middel van e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.

7.3                 Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de website van TemaTurn niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is TemaTurn nimmer aansprakelijk.

Artikel 8. Overmacht

8.1                 Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft TemaTurn in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit Klant schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TemaTurn gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2                 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TemaTurn kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling, jurisprudentie  of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 9. Garantiebepalingen

9.1                 Alle artikelen die aangeboden worden in deze webwinkel zijn nieuw en origineel. De producten worden voor verzenden door TemaTurn nog eens extra gecontroleerd op eventuele fabricagefouten. TemaTurn garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

9.2                 De onder artikel 9.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.

9.3                 Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door TemaTurn in behandeling genomen indien dit verzoek binnen de geldende garantietermijn is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden schriftelijk te worden gemeld.

9.4                 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door TemaTurn aan de klant afgegeven factuur .

9.5                 Ieder recht op garantie vervalt indien:

·         Zonder toestemming van TemaTurn door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde artikelen zijn aangebracht.

·         Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.

·         Het geleverde artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik. Hierbij valt ook te denken aan professioneel gebruik. Onder professioneel gebruik wordt verstaan alle gebruik ten behoeve van een beroepsuitoefening, het veelvuldig gebruik of het gebruik voor commerciële doeleinden (b.v. vereniging, verkoopstand of kraam).

·         Professioneel gebruik is toegestaan en het artikel wordt gegarandeerd op juiste werking indien ‘geschikt voor professioneel gebruik’ (of vergelijkbare omschrijving) uitdrukkelijk is beschreven op de aankoopnota.

9.6                 De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde artikelen die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TemaTurn door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van TemaTurn.

9.7                 Uitgesloten van garantie zijn de verzendkosten voor het opsturen van het artikel. Dit geldt van TemaTurn naar de klant alsmede van het adres van de klant naar TemaTurn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1              TemaTurn is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door TemaTurn of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van TemaTurn is.

10.2              De aansprakelijkheid van TemaTurn overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van TemaTurn.

10.3              TemaTurn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi of andere documentatie van TemaTurn opgenomen gegevens.

10.4              Klant vrijwaart TemaTurn tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens TemaTurn van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat Klant bij TemaTurn heeft besteld, tenzij Klant aantoont dat TemaTurn voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

10.5              In geen geval zal TemaTurn  aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien TemaTurn in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.

10.6              De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door TemaTurn ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

10.7              Indien een bepaald lid van dit artikel als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt dan wel anderszins in strijd is met dwingend (consumenten)recht, zal deze niet van toepassing zijn.

Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1              Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TemaTurn geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2              TemaTurn garandeert niet dat de aan klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

11.3              Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij TemaTurn, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.4              Het is Klant niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming TemaTurn, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1             Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van TemaTurn opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt TemaTurn de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van catalogi.

12.2             Klant heeft op elk moment het recht TemaTurn te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. TemaTurn kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de afnemer die middels het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan TemaTurn op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

12.3             Als de klant zich op de site van TemaTurn inschrijft, verplicht de klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de site. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van TemaTurn op schadevergoeding .

12.4             Indien de klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die TemaTurn voor Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van TemaTurn en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen TemaTurn kan Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover de klant daarmee instemt. Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk  aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via de website.

Artikel 13. Klachten

13.1               Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan TemaTurn met duidelijke uiteenzetting van de klacht. TemaTurn probeert dan redelijkerwijs samen met de klant tot een oplossing te komen. Voor omruilen / vervangen gelden verder de punten genoemd bij artikel 6.

Artikel 14. Nederlands Recht en bevoegde rechter

14.1              Op elke door TemaTurn gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

14.2              Alle geschillen tussen TemaTurn en de klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter.

14.2               Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

15.1              Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30084789 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze voorwaarden te downloaden op www.tt-gymnastics.com.

15.2              Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de Klant.

15.3              De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 / € 0,00